بسته شدن تمامی حساب‌های غیرمجاز ۲۹۷ دستگاه اجرایی


تهران – ایرنا – وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد: از ۶۵۷ دستگاه اجرایی که با وجود پیوستن به حساب واحد خزانه، نزد سایر بانک‌ها حساب فرعی دارند، ۲۹۷ دستگاه اجرایی نسبت به بستن تمام حساب‌های غیرمجاز خود اقدام کرده‌ اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051335/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B9%DB%B7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری