بسته حمایتی نشان‌دهنده اهمیت بازار سرمایه برای سیاستگذاران است

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: مجموع اتفاقات صورت گرفته می‌تواند برای بازار مثبت باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930994/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAبه گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «حامد ستاک» درباره تأثیر ابلاغ بسته حمایتی بر بازار سرمایه، اظهار کرد: قیمت‌ها در بورس ارزنده است و در کنار این موضوع، ابلاغ بسته حمایتی نیز موجب شد تا سهامداران توجه بیشتری نشان داده و طرف تقاضا طی روزهای گذشته قوی‌تر باشد.

وی با اشاره به بندهای موجود در بسته حمایتی از جمله بیمه سهام و توقف عرضه‌های اولیه، گفت: گنجاندن این بندها اقدام خوبی است و نشان می‌دهد که بازار سرمایه برای سیاستگذاران دارای اهمیت است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: امیدواریم تفکر و تعقل در بازار بیشتر رواج پیدا کند تا کمتر شاهد رفتارهای هیجانی باشیم.

ستاک با بیان اینکه این بسته برای حمایت از سهامداران خرد، خوب و دلگرم کننده است، خاطرنشان کرد: این بسته می‌تواند تا حدودی ثبات را به بازار برگرداند و سرعت نزول را کاهش دهد، همچنین می‌تواند موجب تشویق سهامداران خرد برای ورود به بازار شود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری