بزرگترین مزایده غیرمنقول سازمان اموال تملیکی تا ۲۶ مرداد ادامه دارد


تهران-ایرنا- عضو هیات مدیره و معاون امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان اموال تملیکی از شروع پنجمین و بزرگترین مزایده سراسری الکترونیکی اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: این مزایده تا ٢۶ مرداد ادامه دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193858/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B6-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری