برنامه هفتم توسعه دارای جهت و اسناد پیوست شده است


تهران- ایرنا- عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه دارای جهت دهی و دارای اسناد پیوستی و متناسب با واقعیات جامعه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143354/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA