برنامه هفتم به اقتصاد و معیشت مردم توجه ویژه‌ای دارد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه اقتصاد، معیشت مردم و مباحث بین المللی، از اولویت های اصلی برنامه هفتم خواهد بود. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85143399/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF