برنامه‌های فرزین برای مبارزه با پول‌شویی موثر است/ دولت به شمشیرزن شجاع نیاز داشت


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای حل مشکلات فعلی اقتصادی و صنعتی کشور به شمشیر زن با دل و جرائت و متخصص و آگاه به مسائل اقتصادی و صنعتی نیاز دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986675/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری