بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا پایان اردیبهشت تمدید شد


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تمدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073523/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری