بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور منتشر شد+ پیوست‌ها


تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور و پیوست‌های آن را منتشر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236530/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری