بانک مرکزی مکلف به تسویه‌های ارزی غیر از روش‌های مبتنی بر سوئیفت شد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت، بانک مرکزی را مکلف کرد تا با روش‌های غیر متکی بر سوئیفت نسبت به تسویه‌های مالی و بانکی با شرکای اقتصادی کشور اقدام کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120454/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری