«بانک مرکزی» دستگاه برتر در حوزه پاسخگویی شد

این ارزیابی مربوط به فعالیت و عملکرد تمام سطوح مدیریتی دستگاههای اجرایی در ۹ ماهه اخیر در حوزه مذکور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909712/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AFبه گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در ارزیابی صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، ‌ بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب رتبه های اول و دوم را از میان دستگاههای اجرایی در حوزه روشنگری و پاسخگویی به خود اختصاص دادند.

همچنین وزارتخانه‌های نیرو، علوم، نفت، ‌ آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی پس از رتبه‌های برتر، به عنوان فعالترین های این حوزه انتخاب شدند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری