بانک جهانی: کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در ایران توسط دولت سیزدهم


تهران – ایرنا – آمارهای بانک جهانی از کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در ایران طی دو سال فعالیت دولت سیزدهم حکایت دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85450158/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری