بازگشت اعتماد به بورس همچنان در دستور کار است/ ۱۶ اقدام عملی دولت برای رونق بورس


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: دولت سیزدهم ۱۶ اقدام عملی در بازار بورس داشت و در ۲ سال گذشته تلاش کرد تا رونق و اعتماد را به این بازار بازگرداند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85165131/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B6-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C