بازدید هیأت‌های اعزامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از پارک علم و فناوری پردیس


تهران – ایرنا – هیأت‌های اعزامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از پارک علم و فناوری پردیس بازدید کردند و با تاریخچه، ظرفیت‌ها و برنامه‌های همکاری بین‌المللی پارک آشنا شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85395117/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری