بازدید خاندوزی از غرفه ایرنا در نمایشگاه رسانه‌ها


تهران- ایرنا- سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در غرفه خبرگزاری جمهوری اسلامی با مدیرعامل ایرنا دیدار کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85394200/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری