بازدید آیت‌الله رئیسی از انبارهای اموال تملیکی سرآغاز تحول بود


تهران – ایرنا – مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: آیت‌الله رییسی در دومین سفر دولت به بوشهر از انبارهای اموال تملیکی بازدید کردند که سرآغاز تحول بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021881/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری