بازار صرفه‌جویی انرژی را نمی‌توان دستوری پیش برد


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری گفت: بازار صرفه‌جویی انرژی را نمی‌توان دستوری پیش برد و باید دولت و حاکمیت بهینه‌سازی مصرف را از خود شروع کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85172630/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AF