اینفوگرافیک / تداوم شناورسازی ساعت ادارات تهران

ساعات کار ادارات تهران در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ براساس مصوبه دولت همچنان شناور است، اما بانک‌ها و مدارس مانند سال گذشته برای کنترل ترافیک معابر پایتخت براساس ساعت جدید کار خود را آغاز می‌کنند. در این اینفوگرافیک جزییات ساعات آغاز به کار دستگاهای نظامی، آموزشی، اداری و خدماتی را مشاهده می‌کنید.

اینفوگرافیک / تداوم شناورسازی ساعت ادارات تهران

گرافیک: نگین نصراللهی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070301830/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86