ایسنا – بهره‌برداری بزرگترین شهرک صنعتی شرق کشور

مراسم بهره‌برداری بزرگترین شهرک صنعتی شرق کشور با حضور یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مقامات کشوری و استانی در مشهد برگزار شد.

                    

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402031308726/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF