ایران عضو «سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه» شد


تهران – ایرنا – هیأت وزیران در جلسه امروز خود با عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در «سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه» موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995879/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری