ایجاد ۶ میلیون کارپوشه برای اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

براین‌اساس، در جریان اجرای این قانون مؤدیان می‌توانند کلیه اطلاعات مربوط به صورت‌حساب‌های الکترونیکی خریدوفروش خود را در کارپوشه مشاهده و نسبت به تأیید و یا رد صورت‌حساب‌های خرید خود اقدام کند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان مالیاتی، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص مشمول اجرای این قانون ملزم به ثبت‌نام در سامانه مودیان خواهند بود و برای هر مؤدی در این سامانه، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص‌یافته است.

بنا بر این گزارش، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ایجاد کارپوشه برای کلیه اشخاص مشمول قانون مزبور اقدام می‌کند. در طی این فرایند برای ۶ میلیون پرونده الکترونیکی در سامانه مؤدیان کارپوشه ایجاد و امکان ورود مؤدیان مربوطه به کارپوشه‌های آنها فراهم شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84880791/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری