ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در زنجان بر روی دور تند


زنجان – ایرنا – ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان زنجان که از گذشته‌های دور مطرح شده، روند اجرای آن در دولت سیزدهم و سال‌های اخیر شتاب گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232414/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری