اگر با چین می‌بستیم آمریکا از برجام خارج نمی‌شد


تهران- عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه اگر روابط اقتصادی خود را با چین تقویت می کردیم، آمریکا از برجام خارج نمی شد، گفت: اگر توافقنامه ایـران و چین عملیاتی شود، زمینه‌ای مناسب به وجود می‌آید که خیلی از کشورهای دیگر هم برای سرمایهگذاری، دست همکاری به سوی ایران دراز کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031011/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری