اولین‌ها در حوزه شفافیت شرکت‌های دولتی/ انتشار ۲۰۰۰ صورت مالی


تهران- ایرنا- اعمال نمایندگی سهام دولت در شرکت‌های دولتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس یا عضو مجامع عمومی آنهاست، همچنین اعمال حقوق مالکانه سهام دولت در شرکت‌های قابل واگذاری از اقداماتی است که در دولت سیزدهم از سوی دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال شده است. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85376221/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری