انگلیس احتمالاً برای غلبه بر تورم به رکود اقتصادی نیاز دارد


تهران- ایرنا- آخرین ارقام تورم در انگلیس، سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران این کشور را غافلگیر کرده و اقتصاددانان را به این نتیجه رسانده که این کشور برای غلبه بر تورم احتمالاً نیازمند رکود اقتصادی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092603/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری