انقباض پولی در پایان ۱۴۰۱ برای کاهش تورم در ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بانکی، سیاستی برای مهار تورم است که نتایج آن در سال ۱۴۰۲ به تدریج مشخص می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057153/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری