انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۲ چگونه فروکش کرد؟


تهران- ایرنا- سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که بازارها در آغاز و پایان آن، دو روی متفاوت از نظر ثبات به خود دیدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85421746/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری