انتصاب جدید در سازمان برنامه و بودجه/ منظور: یکپارچگی آموزش جدی گرفته شود


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در احکامی جداگانه‌، رئیس امور آموزش و سرپرست امور فرهنگی، گردشگری و ورزش این سازمان را منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85187028/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری