انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت غیربورسی برای بهبود عملکرد مدیران

وی نوشت: همانطور که وعده داده بودیم، پای شفافیت ایستادیم و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ مربوط به قریب ۴۰۰ شرکت غیربورسی را منتشر کردیم تا مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910610/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی»  در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از انتشار صورت مالی ۴۰۰ شرکت غیر بورسی خبر داد. 

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری