انتشار بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از ۹۴ تا بهار ۱۴۰۰

به گزارش ایرنا، یکی از میراث‌های شوم دولت گذشته برای آیت‌الله رئیسی، بدهی‌های دولت است. دولت گذشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی دولت آیت‌الله رئیسی طی ۴ سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

بخش اعظم از این اوراق مالی در بازار سرمایه منتشر شد. جدول زیر نشان می‌دهد که دولت دهم هیچ اوراقی به ویژه در بورس منتشر نکرد و در این زمینه هیچ‌گونه بدهی برای دولت روحانی به جای نگذاشت. اما دولت روحانی از سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۲۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد که تسویه بخش زیادی از آن به دولت سیزدهم موکول شده است.

عنوان/سال ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ سه ماهه اول ۱۴۰۰
اوراق بدهی دولتی فروخته شده (هزار میلیارد تومان) ۰ ۰ ۱۱ ۲۲ ۵۵ ۴۰ ۸۸ ۱۸۳ ۲۲.۷


منبع: https://www.irna.ir/news/84859107/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B4-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری