امکان تبدیل جواز کسب‌های قدیمی به الکترونیک فراهم شد


تهران- ایرنا- صاحبان پروانه‌های کسب قدیمی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا دریافت کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85306843/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری