امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان اقتصادی کوثر و مرکز آمار ایران

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان اقتصادی کوثر و مرکز آمار ایران، دوشنبه ۱۹ تیر در سازمان اقتصادی کوثر برگزار شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402041912223/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1

نگین همت‌زاده