الزام دستگاه‌ها به ارائه لیست پرداخت پاداش کارکنان به خزانه‌داری کل


تهران- ایرنا- خزانه دار کل کشور به همه دستگاه‌ها اعلام کرد که به منظور تامین پاداش خدمت کارکنان لیست پرداخت را مطابق فرمت بانک مرکزی به منظور پرداخت مستقیم به ذی‌نفع ارسال کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957536/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری