اقتصاد کشور در حال ‌توسعه است/ رونق فعالیت‌های اقتصادی


تهران- ایرنا- شاخص ترکیبی مدیران خرید (شامخ) برای کل اقتصاد ایران در مهر ماه ۵۴.۱۵ گزارش شده و هرچند شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز افزایش داشته اما شاخص کل و صنعت در مهر ماه افزایشی و بیشتر از ۵۰ ثبت‌شده که نشان از رونق فعالیت‌های اقتصادی نسبت به ماه قبل دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85290589/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری