اقتصاد دیجیتال فرصت نجات بخش توسعه خوزستان


اهواز – ایرنا – اقتصاد دیجیتال به عنوان یک ابزار نوین برای رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی با کمک ابزارهای دیجیتال در جهان و کشور رو به پیشرفت است که در صورت موفقیت‌آمیز بودن، تحول بزرگی برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85162953/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86