افزایش ۷۸ درصدی سرمایه گذاری در صندوق بیمه روستایی در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- افزایش ارزش روز کل سرمایه گذاری های صندوق از ۹۰ هزار و ۹۸۵ میلیارد تومان در ابتدای آذرماه ۱۴۰۰ به ۱۶۲ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان در دولت سیزدهم رسید در این رابطه رشد ۷۸.۲۱ درصدی رقم خورد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85213272/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری