افزایش کارآمدی و تحول نظام مالیاتی با شناسایی مؤدیان جدید


تهران- ایرنا- رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از شاخص‌ها و رویکردهای تعیین‌کننده و تحول‌آفرین سازمان امور مالیاتی کشور جهت افزایش کارآمدی نظام مالیاتی را تمرکز و اهتمام ویژه بر شناسایی مؤدیان جدید عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080118/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری