افزایش نقش استان‌ها به عنوان یکی از بازیگران توسعه کشور در برنامه هفتم


تهران- ایرنا- یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برنامه هفتم توسعه کشور با رویکرد مسئله‌محور و مبتنی بر اولویت‌ها و پیشران‌های توسعه، افق جدیدی را در افزایش نقش استان‌ها به عنوان یکی از بازیگران توسعه کشور پیش روی برنامه‌ریزان قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126923/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری