افزایش نظارت همگانی در مقابله با فساد با اجرای سوت‌زنی


تهران- ایرنا- نماینده مجلس درباره اقدام عملی وزارت اقتصاد در حمایت از گزارشگران فساد، گفت: مبارزه با فساد از طریق حمایت از گزارشگران فساد و سوت زنی با تقویت نظارت همگانی به ارتقای سلامت اداری و جلوگیری از فساد کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917838/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری