افزایش نشانه‌های بحران اعتباری در آمریکا


تهران- ایرنا- بانک‌های آمریکا برای دومین هفته متوالی، دریافت وام‌های اضطراری از فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را افزایش دادند که نشان‌دهنده تنش مداوم بانکی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097344/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری