افزایش مالیات بر ارزش افزوده در طول اجرای برنامه هفتم منتفی شد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون با پیشنهاد دولت در خصوص افزایش مالیات بر ارزش افزوده در طول سال‌های اجرای این برنامه به جهت آثار تورمی که در پی دارد، مخالفت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85178786/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF