افزایش قابل توجه سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری و منابع عمومی بودجه

وی بیان داشت: سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع عمومی بودجه پنج ماهه امسال به ۴۶ درصد رسید که این سهم در سال گذشته ۳۴ درصد بوده است.

وی افزود: نسبت درآمدهای مالیات به هزینه‌های جاری در پنج ماهه امسال به ۵۶ درصد رسید در حالی که این نسبت در سال گذشته ۴۸ درصد بود.

افزایش قابل توجه سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری و منابع عمومی بودجه

افزایش قابل توجه سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری و منابع عمومی بودجه


منبع: https://www.irna.ir/news/84903109/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

«مجتبی امیری» در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، اظهار داشت: سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری دولت در پنج ماهه سال جاری نسبت به سنوات گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

امیری خاطرنشان کرد: درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که نظام مالیاتی مدرن و کارآمد بایستی تامین‌کننده بخش اعظم منابع درآمدی دولت باشد. همچنین تمرکز بر درآمدهای مالیاتی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و تامین منابع پایدار برای هزینه‌های دولت مورد تأکید قرار گرفته است.

رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی بیشترین پوشش در هزینه جاری دولت را دارد، گفت: هزینه‌های دولت شامل پرداخت اعتبارات هزینه‌ای، پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است که هر چه سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری دولت افزایش یابد، دولت می‌تواند از سایر منابع درآمدی برای سرمایه‌گذاری در بخش های مولد بهره‌مند شود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری