افزایش شکاف نوآوری جغرافیایی استارتاپ‌ها در پی بحران بانکی آمریکا


تهران- ایرنا- بحران بانکی اخیر آمریکا که باعث شد بانک سیلیکون‌ولی از بین برود ممکن است شکاف نوآوری میان شهرهای بزرگ و مناطق دیگر این کشور را بیشتر کند؛ زیرا این بانک به حدود نیمی از استارتاپ‌های آمریکا خدمت می‌کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080834/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری