افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در کانادا


تهران- ایرنا- نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در کانادا، در سال گذشته به بیشترین میزان خود رسید و نشان داد که قیمت مسکن تا چه اندازه افزایش یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85227935/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری