اعلام فهرست تاییدیه کالاهای فروش رفته در بورس مشمول بخشودگی مالیاتی


تهران- ایرنا- معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور فهرست تاییدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالای مشمول بخشودگی مالیاتی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85158305/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C