اعتصاب مستأجران در کانادا در بحبوجه بحران مسکن


تهران- ایرنا- قرار است صدها مستأجر در مونترال (بزرگ‌ترین شهر استان کِبک در کانادا) پاییز امسال در اعتراض به افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها اعتصاب کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220238/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری