اعتراف مراجع رسمی در سال ۱۴۰۰ به عملکرد بسیار ضعیف دولت دوازدهم در شاخص‌های کلان اقتصادی


تهران – ایرنا – رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: میانگین رشد اقتصادی دولت تدبیر و امید براساس گزارش رسمی منتشره خرداد سال ۱۴۰۰ مرکز آمار همان دولت، نزدیک به صفر بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208399/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری