اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه راهکار ترغیب صنایع به توسعه زنجیره ارزش محصولات


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی گفت: ورود فناوری به صنایع یکی از راه‌های مهم برون‌رفت از تله صادرات انرژی مجازی (خانم فروشی) است که به کمک اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه محقق خواهد شد؛ در این روش ابتکار عمل و تامین مالی با تمایل خود صنعت و از محل مشوق‌های مالیاتی به صنعت سرریز خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048224/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری