اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی درباره برون سپاری فعالیت‌های مالیاتی


تهران- ایرنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور سازوکار برون‌سپاری فعالیت‌های قابل واگذاری این سازمان به بخش غیردولتی واجد صلاحیت را در قالب ارائه شیوه نامه ای اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85406715/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری