اصفهان، رکورددار بیشترین تاخیر بررسی مجوزهای کسب و کار/ ثبت کمترین تاخیر در ایلام


تهران- ایرنا- استان اصفهان بیشترین تاخیر را در بررسی درخواست مجوزهای کسب و کار داشته و ۳۱.۶ درصد از ۱۶ هزار و ۲۱۲ درخواست ثبت شده در درگاه ملی مجوزها در این استان با تاخیر در بررسی مواجه شده‌اند؛ بهترین عملکرد را در این شاخص استان ایلام داشته، به طوری که فقط ۶.۷ درصد از درخواست‌های مجوز تاخیر داشته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972747/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری