استقبال بیش از ۵۰۰ هزار نفر از سهامداران خرد از طرح بیمه سهام


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی از استقبال بیش از ۵۰۰ هزار نفر از سهامداران خرد از طرح بیمه سهام خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970318/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری